C C C C A+ A A- X

Съобщение

10 юли 2024

 

ЗАПОВЕД № РД-13-164 Във връзка с организацията на съдебната дейност в Административен съд – Сливен през периода на съдебната ваканция от 15.07.2024 г. до 01.09.2024г

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България

На заседанието, проведено на 07.03.2023 г., Съдийската колегия одобри въпросник за провеждане на проучване сред потребителите на съдилищата в Република България през 2023 г. Провеждането на проучването е в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 41/01.11.2022 г.

Проучването има за цел да събере информация и обратна връзка за възприятието и опита на потребителите на съдилищата по отношение на независимостта, въз основа на посещението им в съда. Въпросникът, който ще бъде попълван е анонимен и е разработен в рамките на проект „Независимост, отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, като съдържанието му е адаптирано спрямо спецификата на съдебната система в България.

За целите на проучването под „потребители на съдилищата“ се имат предвид следните лица: страни по дела, адвокати или други представители на страните, вещи лица (вкл. преводачи/тълкуватели), граждани (свидетели или ползватели на услуги като например издаване на удостоверения) и други подобни.

Въпросникът е анонимен и ще се попълва на хартиен носител. Съгласно приетите указния, всеки административен ръководител следва да създаде подходяща организация в помещенията на съда, в които има лица, които биха могли да попълнят въпросника и да осигури условия за попълването и съхранението на вече попълнените въпросници. Препоръчително е да се осигури възможност за попълване на въпросника в регистратура, деловодства, пред съдебните зали и други подходящи места.

Продължителността на проучването ще бъде 2 месеца, като периодът на провеждане е 15 март 2023 г. – 15 май 2023 г.

 

Заповед № РД 13-142 във връзка с организацията на съдебната дейност през периода на съдебната ваканция от 15.07.22 до 01.09.22 

Заповед по чл.329, ал.3 от ЗСВ

ЗАПОВЕД № РД-13-131 във връзка с правила и мерки за работата на Асминистративен съд Сливен в условията на пандемия

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА
НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Сериозни административни наказания за дрифта и „пергелите“ по пътищата.

Административен съд Сливен уведомява гражданите и институциите, че има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/)  на Държавна агенция „Електронно управление“,  за изпращане и получаване на призовки и документи до регистрираните в нея участници.  Съобщения и призовки по дела, по които участват страни или техни пълномощници, регистрирани в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ ще се изпащат до адресатите чрез Системата. При липса на удостоверено връчване чрез Системата за сигурно електронно връчване, призоваването и връчването на  съобщения се извършва чрез другите средства предвидени в АПК.

Заповед  № РД-13-235/4.12.20 за отсрочване на дела.

ПРЕДЛАГАНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СЛИВЕН

Ред и условия за достъп на журналисти до съдебната зала на Административен съд   Сливен при разглеждане на дела с медиен и  обществен интерес

ЗАПОВЕД № РД-13-83 от 21.05.2020

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия

ЗАПОВЕД № РД-13-79 от 14.05.2020

ЗАПОВЕД № РД-13-77 от 30.04.2020

ЗАПОВЕД № РД-13-75 от 10.04.2020

ЗАПОВЕД № РД-13-74 от 08.04.2020

ЗАПОВЕД № РД-13-70 от 26.03.2020

Със Заповед на Председателя на Административен съд Сливен се нарежда преустановяване провеждането на открити съдебни заседания, с изключение на делата за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец, за периода от 16.03.2020г. до 13.04.2020г. Насрочените в горепосочения период открити съдебни заседания ще бъдат отсрочени най-късно в срок до два месеца.

   В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен, за което ще бъде издадена нова заповед.

Документи се подават САМО по пощата или на посочените e-mail:

sliven-adms@justice.bg, adms-sliven@mbox.contact.bg, delovodstvo@sliven-adms.justice.bg както и по факс - 044 / 623 206 и 044/ 633 209.

 Телефон за справки 044/ 699 024 - Служба „Регистратура“

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация